【Ubuntu】Ubuntu创建桌面快捷方式

时间:2023-01-21 14:38:20

Ubuntu的桌面快捷方式有两种,一种是用于当前用户的快捷方式,另一种是用于所有用户的

当前用户


用户的快捷方式放在用户目录下的.local/share/applications/文件夹里

这种快捷方式一般是在启动器上右键点击图标的锁定在启动器后自动生成的

如果只需要对当前用户创建快捷方式,那么可以打开软件,然后右键软件图标锁定在启动器

这时就可以看到.local/share/applications/目录下生成了一个以软件名开头,以.desktop为后缀的文件

假如当前用户名是user

$ cd /home/user/.local/share/applications
$ ls

xmind.desktop

不过这种方式添加的快捷方式有一个缺点就是,如果是基于JVM的软件,快捷方式会记录启动JVM的参数,以后每次点击快捷方式都会执行这些参数,会使得JVM占用很多内存

$ vim xmind.desktop

......
Exec=/usr/bin/java -Dfile.encoding=UTF-8 -jar
/home/user/app/xmind/XMind_amd64//../plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.3.200.v20160318-1642.jar -os linux -ws gtk -arch x86_64 -showsplash -launcher
/home/user/app/xmind/XMind_amd64/XMind -name XMind --launcher.library
/home/user/app/xmind/XMind_amd64//../plugins/org.eclipse.equinox.launcher.gtk.linux.x86_64_1.1.400.v20160518-1444/eclipse_1617.so -startup
/home/user/app/xmind/XMind_amd64//../plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.3.200.v20160318-1642.jar --launcher.overrideVmargs -exitdata 540004 -configuration ./configuration -data ../workspace -eclipse.keyring @user.home/.xmind/secure_storage_linux -vm
/usr/bin/java -vmargs -Dfile.encoding=UTF-8 -jar
/home/user/app/xmind/XMind_amd64//../plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.3.200.v20160318-1642.jar
......

中间Exec这一大段就是自动添加的参数,要把这一段改一下,去掉这些参数,指向启动软件的可执行文件

Exec=/home/user/app/xmind/XMind_amd64/XMind

这样快捷方式就完美的创建了

所有用户


系统级的快捷方式放在/usr/share/applications/文件夹下,可以打开该文件夹浏览一下

【Ubuntu】Ubuntu创建桌面快捷方式

如果要为所有用户创建快捷方式,可以把上面创建的xmind.desktop移动到该文件夹下,然后再把快捷方式拖到启动器上

sudo mv /home/user/.local/share/applications/xmind.desktop /usr/share/applications/

也可以直接在该文件夹下创建一个.desktop后缀的文件,输入一些必要的参数,注意最后有个分号

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Version=1.0
Type=Application
Name=XMind
Icon=/home/widiot/app/xmind/bin/pycharm.png
Path=/home/widiot/app/xmind/XMind_amd64
Exec=/home/widiot/app/xmind/XMind_amd64/XMind
Categories=Application
Terminal=false
StartupWMClass=XMind;

然后打开该文件夹,把软件的图标拖到启动器上