php实例化一个类的具体方法

时间:2022-09-25 11:41:24

类的实例化就是对象。一个类可以分成两个部分,一个是静态描述,就是类里的成员属性。第二个是动态描述,就是类里的成员方法,也就是对象的功能。

声明一个类,可以在class前加一些关键字,如abstract或final等。

声明类里的变量时,前面要加一个关键字,通常为var,还有public,private,static,等关键字。

?
1
$变量名 = new 类名();  //括号里可传参数

给对象中的成员属性赋值的格式为

?
1
$引用名 ->成员属性 = 值;

调用对象中的成员方法的格式为

?
1
$引用名 -> 成员方法;

成员方法使用成员属性的格式为

?
1
$this -> 成员属性;
?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<?php
 
  class Person{
 
    var $name;
 
    var $age;
 
    var $sex;
 
     
 
    function walk(){
 
      echo $this ->name." is walking.";
 
    }
 
  }
 
   
 
  $Boy = new Person();
 
  $Boy ->name = "John";
 
  $Boy -> walk();
 
?>

以上就是php如何实例化一个类的详细内容,感谢大家的学习和对服务器之家的支持。

原文链接:https://www.php.cn/php-ask-430502.html