php通过生成动态变量(变量名中还有变量)

时间:2022-01-11 22:44:45

借鉴:http://blog.sina.com.cn/s/blog_7193eeac0100zwld.html

如果想for循环生成变量

如: $a1,$a2,$a3....

$name = "test";                   //这一类的变量就是 test1,test2····
for($i=0; $i<3; $i++){
    ${$a.$i} = $i;               //把$a 和 $i 用{}括起来 然后前面放个$就OK啦
}
echo $a0;                        //0;
echo $a2;                       //2;